logotypelogotype2
poczta   bip

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019

swietlicalogo

 Karty zgłoszeń do świetlicy uczniów z klas 0-III należy składać od 01 marca do 30 maja w świetlicy szkolnej. 

Druki można otrzymać w świetlicy lub pobrać ze strony internetowej szkoły

karta zgłoszenia do świetlicy
karta zgłoszenia do klubu świetlicowego


Prawidłowo wypełnione karty zgłoszeń wraz z kompletem dokumentów (zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców, ewentualnie podanie do Dyrekcji szkoły) należy składać do 30 maja 2018 r.  w świetlicy szkolnej
Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej – 11 czerwca 2018 r.
Karty złożone po terminie będą rozpatrzone do 17.09.2018 r.

Wychowawcy świetlicy szkolnej

Dokumenty i regulaminy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ
im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie


Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

1. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

DOKUMENTACJA

1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
2. Dziennik zajęć (jeden na grupę).
3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
4. Ramowy rozkład dnia.
5. Regulamin świetlicy

PRACOWNIK ŚWIETLICY

1. Pracownikami świetlicy są: nauczyciele-wychowawcy świetlicy, nauczyciele realizujące stałe godziny wynikające z art. 42 pkt.2b KN, nauczyciele będący na zastępstwie – członkowie Rady Pedagogicznej.
2. Nauczyciele ze świetlicy podlegają Dyrektorowi Zespołu.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Do świetlicy przyjmuje się:

a) uczniów klas 0 – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych,
b)  uczniów dojeżdżający busem szkolnym ( z klas 0-III)
c) w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV – VI,
d) świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii, wf oraz innych planowych zajęć   edukacyjnych,
e) opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 7:00 – 17:00.

4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania reguł zachowania się w świetlicy. Notoryczne ich łamanie będzie zgłaszane wychowawcy klasy oraz rodzicom/opiekunom dziecka.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

1. Po skończonych zajęciach uczniowie idą do świetlicy. Dzieci najmłodsze, tj. z klas zerowych i  z klas pierwszych  odprowadzane są przez nauczyciela.
2. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
3. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
4. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy odpowiadają rodzice.
5. Wszelkie sytuacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze świetlicy oraz wszelkie zmiany rodzice winni przekazywać pisemnie. Szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy.
6. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
7. W sytuacji, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż podana w karcie zgłoszeń, należy dostarczyć pisemne oświadczenie z dokładną informacją, czy jest to jednorazowa sytuacja, czy też zmiana na stałe.
8. Prosimy, aby pamiętać o czytelnym podpisywaniu oświadczeń, o pisaniu właściwych dat i dokładnej godziny, szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka do domu lub wyjść na dodatkowe zajęcia.
9. Jeżeli dziecko wraca samodzielnie do domu po zajęciach dodatkowych, przed którymi przebywało w świetlicy – prosimy również o wypełnienie stosownego oświadczenia.
10. Nie wypuszczamy dzieci ze świetlicy na żadną prośbę telefoniczną ani w przypadku informacji słownej samego dziecka lub innej osoby.
11. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
12. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np.niepełnoletnim rodzeństwem, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka       ze świetlicy).
13. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
14. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Od decyzji Rady Pedagogicznej nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.
15. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu, o ile otrzymają zgodę wychowawcy świetlicy i nie będzie to przeszkadzało w prowadzonych zajęciach. Należy jednak pamiętać, że nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy przedmioty osobiste, czy elektroniczne zabawki.
16. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej dwa razy do roku w I i II półroczu, pobierana jest wpłata na (wyprawkę) materiały plastyczne. Stawka ustalana jest raz w roku przez dyrektora. Dodatkowo, jednorazowo w danym roku szkolnym, organizowana jest zbiórka środków higienicznych wykorzystywanych na potrzeby świetlicy.
17. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas, oraz pedagogiem szkolnym.
18. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
19. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na placu zabaw lub na boisku szkolnym.
20. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy,powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
21. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej .
22. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy od 7:00 do 17:00 i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W przypadku powtarzających się spóźnień  opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy uczestników zajęć świetlicowych.
23. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

2018  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template