logotypelogotype2
poczta   bip

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

§ 166.  Postanowienia ogólne.  

1.  Ocenianiu podlegają :
a)    osiągnięcia edukacyjne ucznia ,
b)    zachowanie ucznia .
2.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
4.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Szkoły.
4a.   Projekt edukacyjny podlega ocenianiu wg odrębnych zasad opisanych w § 158 a Statut szkoły. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu edukacyjnego nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, oraz na promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum.
5.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a)    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i i jego zachowaniu oraz  postępach   w tym zakresie,
b)    udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  
c)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d)    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – wychowawczej.
6.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych ,
b)    ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych  zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania , według skali i w  formach    przyjętych w Szkole,
c)    ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali , o której mowa w § 154
d)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  poprawkowych i sprawdzających,
e)    ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
f)    ustalanie kryteriów oceniania zachowania .
g)    ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom)informacji o postępach i  trudnościach ucznia w nauce,
h)    ustalenie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego.
7.  Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.  
8.  Począwszy od kl. IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. Uczeń, który nie spełnił tych warunków powtarza klasę.
9.  Roczna  ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  ani na ukończenie szkoły.
10. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego określone są w § 161.
11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli ich zdaniem  roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Warunki i tryb dalszego postępowania określa § 159.
12.   W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie”, wychowawcy klas V i VI szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych oraz nauczyciel prowadzący te zajęcia przeprowadzają co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych, środkach dydaktycznych.
a)    Na udział w tych zajęciach zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.
b)    W przypadku zadeklarowania udziału ucznia w  zajęciach stają się one dla niego obowiązkowe i wymagana jest na nich jego obecność.
c)    Fakt udziału w wychowaniu do życia w rodzinie nie jest odnotowywany  na świadectwie szkolnym.
13.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy brać pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
14. Uczeń może być zwolniony okresowo lub na cały rok szkolny z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii wydanej przez lekarza. Decyzje o zwolnieniu ucznia wydaje na piśmie dyrektor szkoły, po przedłożeniu przez ucznia lub jego opiekuna zaświadczenia lekarskiego.
15.  Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen przy klasyfikowaniu śródrocznym i rocznym, oraz na świadectwie wyrazem  „zwolniony”.

§ 167.   W wewnątrzszkolnym systemie oceniania przyjęte są następujące zasady:

1.  Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych. Ustala się następującą ilość stopni w semestrze:
a)    dla przedmiotów w wymiarze 1 godz. tygodniowo – minimum 3 oceny,
b)    dla przedmiotów w wymiarze 2 godz. tygodniowo – minimum 5 ocen,
c)    dla przedmiotów w wymiarze 3 godz. tygodniowo – minimum 6 ocen,
d)    dla przedmiotów w wymiarze 4 i więcej godz. tygodniowo – minimum 7 ocen.
2.  Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.
3.  Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.
4.  Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
5.  Zasada otwartości – wewnątrzszkolny system oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

§ 168. Jawność oceny.  

1.  Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.   
2.  Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:
a)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z   realizowanego  programu nauczania,
b)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  
d)    skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
e)    warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.
3.  Wymienione w pkt 2 informacje zamieszczane są na stronie internetowej Szkoły
4.   Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione   pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

§ 169.  Tryb oceniania i skala ocen.  

1.  W klasach I – III szkoły podstawowej przyjmuje się ocenę opisową. Jej dokonanie polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Ocenianie następuje w terminach określonych w statucie Zespołu. Stosowane będą karty szkolnych osiągnięć w dzienniku lekcyjnym.
1 a.  Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego, oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.    
1b.  W edukacji zintegrowanej ocena pełni głównie rolę diagnostyczną, służy wspieraniu szkolnej kariery uczniów oraz motywuje ich do nauki. Jej celem jest monitorowanie rozwoju ucznia. Ocena będzie wskazywała, co uczeń osiągnął, co robił dobrze, ile już potrafi.
1c. Ocenianie w klasach I-III ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonywane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy  wyeksponować. Podkreśla więc osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi dziećmi. Bierze pod uwagę postępy dziecka, nie krytykuje stanu jego wiedzy.
1d. Dokumentowanie osiągnięć uczniów w klasach początkowych będzie realizowane w formie opisowej wyrażonej stopniem:
1-    uczeń nie wykonuje danej czynności nawet z pomocą nauczyciela
2-    uczeń wykonuje daną czynność tylko przy pomocy nauczyciela
3-    uczeń wykonuje daną czynność samodzielnie, ale niepoprawnie, wymaga pomocy nauczyciela
4-    uczeń wykonuje czynność samodzielnie, popełnia nieliczne błędy
5-    uczeń wykonuje czynność samodzielnie,  bezbłędnie
6-    uczeń wyróżnia się samodzielnym podejmowaniem różnorodnych działań wykraczających poza treści zawarte w podstawie programowej I etapu kształcenia.

Sprawdziany wiadomości i umiejętności będą oceniane według następujących kryteriów:
1-    0-29%
2-    30-50%
3-    51-74%
4-    75-89%
5-    90-100%
6-    100%+zadanie dodatkowe o większym stopniu trudności

1e. W klasie I szkoły podstawowej I semestr jest okresem adaptacyjnym. Nie stosuje się w tym czasie ocen w stopniu. Bieżąca ocena wyraża się w ustnej pochwale, zachęcie, wskazówkach indywidualnych do pracy.
2. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według przyjętej skali ocen.
3. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
•    celujący ( 6 - cel ) -  wymagania wykraczające – są to wiadomości i umiejętności wykraczające nawet poza realizowany program nauczania, obejmujące całą podstawę programową; uczeń samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą, swobodnie posługuje się terminologią naukową;  bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i zawodach szczebla wyższego niż szkolny.  
•    bardzo dobry  ( 5 - bdb ) – wymagania dopełniające – są to wiadomości i umiejętności trudne do opanowania, twórcze naukowo, umożliwiające rozwiązywanie zadań nie schematycznych, złożonych; uczeń opanowuje cały materiał programowy, umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez pomocy nauczyciela; poprawnie posługuje się terminologią naukową.
•    dobry  ( 4 - db ) – wymagania dopełniające – są to wiadomości i umiejętności umiarkowanie trudne, przydatne, ale nie niezbędne w dalszej nauce; uczeń opanowuje materiał programowy, stosuje zdobytą wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z pomocą nauczyciela.
•    dostateczny  ( 3 - dst ) – wymagania podstawowe – są to wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania,  bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym i całkowicie niezbędne w dalszej nauce; uczeń opanowuje materiał programowy ograniczony do treści podstawowych, stosuje zdobyte wiadomości w życiu codziennym dla celów praktycznych.
•    dopuszczający  ( 2 - dop ) – wymagania konieczne – są to wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji, rozwiązywanie zadań typowych  o niewielkim stopniu trudności; uczeń odpowiada na proste pytania, ale nie opanuje podstawowego materiału programowego, wykazuje brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela.
•    niedostateczny  ( 1 - ndst )  - uczeń nie spełnia powyższych kryteriów, poza tym nie wykazuje minimum zaangażowania w proces dydaktyczny, jest niesystematyczny i nieobowiązkowy, a powstałe braki nie są wynikiem jego poziomu intelektualnego i możliwości psychofizycznych, nie wykazuje chęci poprawy wyników, nie współpracuje w tym względzie z nauczycielem.
4.  Dopuszcza się stosowanie znaków     „ + „   „ – „  w bieżącym ocenianiu. Ich znaczenie jest następujące: 3+ to 3,5 ; 3- to 2,75.  Oceny semestralne i roczne są pełnymi ocenami.
5.  Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.
6.  Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.  
7.  Ocenie podlegają różnorodne formy aktywności ucznia właściwe dla rodzaju przedmiotu. Uczeń jest oceniany za:
•    umiejętności ( praktyczne, komunikacyjne )
•    wiadomości
•    przyrost wiedzy
•    wkład pracy, aktywność, systematyczność i obowiązkowość
•    zaangażowanie, poprawność i estetykę wykonania pracy
•    własną twórczość
8.  Formy pracy ucznia podlegające ocenie:
a)    wypowiedzi ustnych – recytacje, opowiadania, dyskusje;
b)    wypowiedzi pisemnych:
•    kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;
•    klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym,
c)    umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości – projekty, doświadczenia, obserwacje, rysunki itp.;
d)    na podstawie dokumentacji – zeszyty przedmiotowe, zeszyty ćwiczeń:
e)    na podstawie wykonanej pracy – prace plastyczne, pomoce dydaktyczne, prace społeczne;
f)    na podstawie aktywności na zajęciach.
9.  Obok informacji o stopniu osiągnięcia przez ucznia wymagań edukacyjnych, nauczyciel dokonuje oceny o charakterze społeczno-wychowaczym określając wkład pracy ucznia i jego systematyczność.
10.  Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów:
a)    zeszyty przedmiotowe i ćwiczeniowe
b)    dzienniki lekcyjne
c)    arkusze ocen i protokoły z egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych
d)    zeszyty klasowe i karty obserwacji ucznia – załącznik nr 2
e)    prace pisemne i twórcze
f)    zawiadomienia pisemne
g)    dokumentacja prowadzona indywidualnie przez pedagoga i nauczycieli.
11. Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach i postępach uczniów:
a)    spotkania klasowe – minimum 2 razy w semestrze
b)    indywidualne kontakty nauczycieli z rodzicami,
c)    dyżur pedagogiczny  pełniony w godz. popołudniowych raz w każdym miesiącu w dniu ustalonym w uzgodnieniu z rodzicami
d)    rozmowy telefoniczne
e)    pisemne powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku ( dokonywane na 2 tygodnie przed klasyfikacją na piśmie wg załącznika nr 1 )
f)    wpisy do zeszytów lub dzienniczków.

§ 170.   Ocenianie śródroczne.

1.  Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej (rocznej) z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, religia jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych.
2.  Ocenę semestralną wylicza się wg następującego algorytmu:


                                             suma wszystkich ocen  x  waga tych ocen
                             ocena =  -----------------------------------------------------------
                                                          suma wszystkich wag

3.  Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę:


Forma aktywności  ucznia    Waga oceny    Kolor w dzienniku
Kartkówka z ostatniego tematu    1    Niebieski
Praca na lekcji, praca w grupach    1    Niebieski
Aktywność na lekcji lub jej brak, tj. kilkakrotne udzielanie odpowiedzi    1    Niebieski
Systematyczność i poprawność zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń    1    niebieski
Osiągnięcia w konkursach na etapie szkolnym    1    niebieski  
Praca domowa, zadania domowe    2    Czarny
Wykonanie pomocy dydaktycznych, praca na rzecz szkoły w ramach przedmiotu    2    Czarny
Prezentacja referatu    2    Czarny
Recytacja, w tym wiersz na akademii szkolnej lub występ    2    Czarny
Czytanie     2    Czarny
Klasówka ( z 2 - 3 ostatnich tematów )    3    Zielony  
Osiągnięcia w konkursach na etapie rejonowym    3    Zielony
Rozwiązanie zadania problemowego    3    Zielony
Realizacja i prezentacja projektu    3    Zielony
Odpowiedź ustna z 2 - 3 ostatnich tematów    3    Zielony
Dyktando     3    Zielony
Klasówka ze znajomości lektury    3    Zielony
Praca klasowa pisemna    5    Czerwony
Test z całego działu    5    Czerwony
Test kompetencji, test semestralny    5    Czerwony
Osiągnięcia w konkursach na etapie wojewódzkim    5    Czerwony
Samodzielne wypracowanie    5    Czerwony
W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań n-l ustali z klasą sposób oceny oraz jej wagę.

4. Na ocenę śródroczną / roczną uczeń pracuje systematycznie; nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału.
5. Prace klasowe, testy wagi 5 są obowiązkowe.
6. Uczeń, który otrzyma z zapowiedzianej pracy pisemnej wagi 5 ocenę dospuszczającą lub niższą może ją poprawić jeden raz w ciągu 2 tygodni od otrzymania tej oceny. Jeśli nie był obecny na pracy pisemnej, musi ją napisać w terminie 2 tygodni od przyjścia do szkoły. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie w miejscu oceny stawia się myślnik.
7. Stopień uzyskany podczas poprawy prac pisemnych wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia np. 2/4. Jeśli uczeń otrzymuje drugą ocenę „1”, to wpisuję się ją obok pierwszej np.: 1/1, ale przy klasyfikacji traktuje się ją jako jedną ocenę niedostateczną.
8. Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny (w przypadku prac poprawianych – obie oceny).
9. Przyjmuje się, że w przypadku poprawiania oceny, ocena z poprawy ma taką samą wagę jak ocena poprawiana.
10. Jeśli uczeń nie przystępuje do pracy pisemnej w uzgodnionym terminie otrzymuje z tej pracy ocenę niedostateczną.
11. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi (lub całej klasie), jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia (klasy) niesamodzielność pracy lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu (np. sygnałem telefonu komórkowego). Stwierdzenie niesamodzielnej pracy lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu może być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej.
12. Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi.
13. Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec semestru lub roku szkolnego jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
-       uczeń otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące w ciągu semestru uzyskując średnią ważoną co najmniej 5,51,
-       uczeń osiąga sukcesy w przedmiotowych konkursach i kuratoryjnych na szczeblu przynajmniej rejonowym
14.  Dla uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców na stronie internetowej szkoły zostanie  udostępniony algorytm (oraz przykład) służący do obliczania średniej ważonej z w/w przedmiotów.
15. Zależność oceny okresowej od średniej ważonej:
nazwa oceny    ocena    średnia ważona    
            
celujący    6    5,51    do    6,00    
bardzo dobry    5    4,51    do    5,50    
dobry    4    3,51    do    4,50    
dostateczny    3    2,51    do    3,50    
dopuszczający    2    1,80    do    2,50    
niedostateczny    1    1,00    do    1,79    
   
16. Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych z obu semestrów zgodnie z tabelą:
nazwa oceny    ocena    średnia ważona    
            
celujący    6    5,51    do    6,00    
bardzo dobry    5    4,51    do    5,50    
dobry    4    3,51    do    4,50    
dostateczny    3    2,51    do    3,50    
dopuszczający    2    1,80    do    2,50    
niedostateczny    1    1,00    do    1,79    
 
 17.  Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się indywidualne kryteria oceny zgodne z zaleceniami poradni.

§   171.  Ocena bieżąca.

1.  Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowego systemu oceniania winno być dokonywane systematycznie.
2.  Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu,
3.  Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne.
4.  Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.
5.  W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet.
6.  Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji ), trwająca do piętnastu minut.
7.  Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę : za odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania , prace , itp.

  Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

1.  Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach jeżyka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela.
2.  Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową.
3.  Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr.
4.  Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
5.  Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją .Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych.
6.  Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać  w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów.
7.  Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela)  może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i  pkt 4.
8.  W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych , np. porównawczych.
9.  W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia.
10.  Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:
•    stopień  bardzo dobry – 100 – 90%
•    stopień dobry – 89 – 75%
•    stopień dostateczny – 74 – 51%
•    stopień dopuszczający 50 – 30%
•    stopień niedostateczny – 29 – 0%              

§ 172 .    Nieprzygotowane ucznia do lekcji.  

1.  Uczeń, który powraca do szkoły po dłuższej nieobecności, ustala z nauczycielem termin uzupełnienia braków – nie dłuższy niż dwa tygodnie.
2. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz w jednym semestrze nie częściej niż tygodniowa liczba godzin danego przedmiotu w tygodniowym planie zajęć. Nie dotyczy to przedmiotu, z którego była zapowiedziana praca klasowa oraz zadań domowych długoterminowych, np. czytanie lektur, zdanie projektu, referatu, itp. uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie nie jest pytany ale ma obowiązek czynnie uczestniczyć w lekcji.
3.  Pracy klasowej może nie pisać uczeń, który przyszedł pierwszy dzień do szkoły po usprawiedliwionej, minimum tygodniowej nieobecności. W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma prawo zlecić uczniowi pisanie pracy w terminie wybranym przez nauczyciela, bez porozumienia z uczniem.
4. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.
5. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia).  Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

§ 173.   Wymagania edukacyjne.  

1.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na pierwszym spotkaniu z uczniami informują ich o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć szkolnych oraz o możliwościach poprawy oceny semestralnej lub rocznej. Ten fakt odnotowują w dziennikach lekcyjnych.
2.  Ta sama informacja jest przekazywana rodzicom na wrześniowym spotkaniu z nimi za pośrednictwem wychowawców klas. Wychowawcy informują również o przyjętych przez szkołę zasadach wystawiania oceny zachowania i możliwościach jej poprawy. Ten fakt rodzice potwierdzają podpisem w dzienniku lekcyjnym lub na liście przygotowanej przez wychowawcę.
3.  Informacja o obowiązującym w szkole systemie oceniania udostępniana jest wszystkim zainteresowanym w trakcie roku szkolnego za pośrednictwem biblioteki szkolnej – biblioteka szkolna przechowuje obowiązujący Statut oraz wymagania edukacyjne z przedmiotów na poszczególne oceny szkolne.
4.  Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.  
5.  Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 153 ust 2, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom. Wyjątek stanowią przedmioty kierunkowe w klasach profilowanych (przedmioty realizowane według rozszerzonych programów nauczania). Uczniowi, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, Dyrektor Szkoły proponuje zmianę profilu kształcenia (z innym doborem przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym).
6.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki i plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.
7.  Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  
7 a.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć , o których mowa w ust 7 ( wf, informatyka, na podstawie zaświadczenia lekarskiego ) uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50% planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń ten nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniny/a”.
8.  Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 7 jest obowiązany być obecny na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na  ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności  po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.
9.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia .
10.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej  wpisuje się „zwolniony”.  
11.  Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej,  zwalnia  ucznia  z  wadą  słuchu  lub  z  głęboką  dysleksją  rozwojową  z  nauki  drugiego  języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

§ 174.   Klasyfikacja śródroczna i roczna.  

1.  Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
        I   semestr   -   rozpoczyna się od pierwszego dnia nowego roku szkolnego, a kończy się w ostatni piątek w tygodniu przed feriami zimowymi
       II   semestr   -  rozpoczyna się pierwszego dnia po feriach zimowych, a kończy się w czerwcu zgodnie z rozporządzeniem MEN

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania.
3.  Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II semestru. Każdy semestr kończy się klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej, na którym przedstawia się osiągnięcia uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci.
4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.  Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru. Ostateczne wyniki nauczania przyjmuje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym.
5. Na dwa tygodnie przed rocznym plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego  rocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów. W tym celu wychowawcy klas organizują zabrania klasowe i odnotowują ten fakt w dzienniku.
6.  W przypadku planowanej oceny niedostatecznej uczeń i jego rodzice muszą być poinformowani w formie pisemnej, a potwierdzenie odbioru informacji przechowuje wychowawca klasy. Przekazanie informacji może nastąpić podczas  indywidualnego spotkania wychowawcy z rodzicem lub  w formie pisemnej za pośrednictwem poczty.
7.  Dla uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce i wyróżniające się osiągnięcia w różnych dziedzinach wprowadza się nagrody w postaci dyplomów i odznak np. „mistrz ortografii”, „mistrz recytacji”, „wzorowy czytelnik” itp. Regulamin przyznawanie odznak opracują zainteresowani nauczyciele i wychowawcy.
8.  Dla uczniów kończących etap edukacyjny wprowadza się dyplomy z wpisem, listy gratulacyjne dla rodziców.
9.  Na koniec roku szkolnego uczniowie mogą otrzymać dyplomy wyróżnienia, nagrody książkowe za:
•    szczególne zaangażowanie w życie szkoły,
•    inne osiągnięcia uzasadnione przez wychowawcę,
10.      Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej najlepsi uczniowie otrzymują świadectwa z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymali przynajmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i średnią ocen z  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania przynajmniej 4,75.
11. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną  ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który  zdobył  tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  bądź był jego finalistą  po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej  oceny

2018  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template