logotypelogotype2
poczta   bip

Zasady wystawiania ocen z zachowania

§ 181.  Ocena zachowania.

1.  Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.
2.  Wychowawca  na  początku  roku  szkolnego  informuje  uczniów  oraz  ich  rodziców  (prawnych  opiekunów)  o warunkach  i  sposobie  oraz  kryteriach  oceniania  zachowania  oraz  o  warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej niż  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a)    stopień respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych,
b)    jego kulturę osobistą,
c)    dbałość o honor i dobre imię szkoły,
d)    sumienność i systematyczność w wypełnianiu obowiązków szkolnych,
e)    udział w życiu klasy i szkoły.
4.  Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając:
a)    kryteria na poszczególne oceny zachowania,
b)    samoocenę ucznia i opinię o nim wyrażoną przez kolegów z klasy,
c)    informacje o uczniu uzyskane od nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz organizacji szkolnych i pozaszkolnych.
5. W klasach I – III szkoły podstawowej oraz w przypadku ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym na każdy etapie edukacyjnym ocena zachowania jest oceną opisową.
6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych ocenę zachowania ustala się wg następującej skali:
a)    wzorowe – wz
b)    bardzo dobre – bdb
c)    dobre – db
d)    poprawne – pop
e)    nieodpowiednie – nodp
f)    naganne - nag
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
8.  Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.
9.  Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
10. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone w  terminie  do  7  dni  po  zakończeniu  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
11.  Dyrektor  Szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisje,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
12.  W skład komisji wchodzą:
a)    Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –  jako    
b)    przewodniczący komisji,
c)    wychowawca klasy,
d)    wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
e)    pedagog,
f)    przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
g)    przedstawiciel Rady Rodziców.
13.  Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.
14.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o  niepromowaniu do klasy programowo lub nie ukończeniu Szkoły przez ucznia , któremu w Szkole po raz drugi  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
16.  Uczniowi , któremu w Szkole po raz trzeci z rzędu ustalono  naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy Szkoły.

§ 182.  Kryteria oceny

1   Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a)    wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole,
b)    jest uczciwy – nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie,
c)    na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,
d)    wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
e)    jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela,
f)    systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nigdy się nie spóźnia,
g)    szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów,
h)    nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia,
i)    nie stosuje cyberprzemocy.
2.    Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a)    przestrzega regulaminu szkolnego i jest systematyczny w nauce,
b)    chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli,
c)    systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w semestrze ma nie więcej niż 3 spóźnienia,
d)    jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi,
e)    jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów,
f)    bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia,
g)    nie ulega nałogom,
h)    nie stosuje cyberprzemocy.
3.    Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a)    przestrzega regulaminu i pracuje na miarę swoich możliwości,
b)    wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
c)    systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma nie więcej niż 2% nieusprawiedliwionych godzin i nie więcej niż 5 spóźnień,
d)    nie uczestniczył w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi,
e)    zachowuje się kulturalnie, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek,
f)    szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zaśmieca otoczenia,
g)    nie ulega nałogom,
h)     nie stosuje cyberprzemocy.
4.   Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a)    nie pracuje na miarę swoich możliwości,
b)    nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,
c)    uczestniczył w kłótniach i konfliktach,
d)    w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę,
e)    nieregularnie usprawiedliwia nieobecności,  w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 10% godzin i spóźnił się nie więcej niż 10 razy,
f)    wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły.
5.    Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a)    wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowień regulaminu szkolnego,
b)    ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego – przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy,
c)    ulega nałogom,
d)    wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów,
e)     w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 15% godzin, spóźnił się więcej niż 10 razy w semestrze,
f)    nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoły i klasy,
g)     stosuje cyberprzemoc.
6.     Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
•    ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych,
•    bierze udział w bójkach i kradzieżach,
•    znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
•    stosuje cyberprzemoc,
•    rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne,
•    wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 15% godzin,
•     ulega nałogom,
•    działa w nieformalnych grupach,
•    pozostaje pod dozorem kuratora lub Policji,
•    nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych.

§ 183.  Zasady oceniania zachowania:

1.  Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
2. Wychowawca raz w miesiącu wystawia ocenę z zachowania, uwzględniając szczegółowe kryteria, bez względu na to jaką ocenę uczeń uzyskał w poprzednim miesiącu. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II semestru.
3. Na ocenę semestralną składa się:
•    średnia comiesięcznych ocen z zachowania wystawionych przez wychowawcę,
•    średnia ocen wystawionych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
•    samoocena ucznia.
4.  Uczeń oceniany jest z trzech zakresów postępowania:
a)    stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych,
b)    kultury osobistej,
c)    stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych.
5.    Stopień pilności i systematyczności ucznia:
a)    czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej):
•    sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,
•    przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do doskonalenia wiedzy i umiejętności),
•    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, olimpiadach, konkursach itp.),
•    systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne.
b)    czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej):
•    celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,
•    nieusprawiedliwione godziny nieobecności:
100% godz. uspr.    ocena wzorowa
100% godz. uspr.    ocena bardzo dobra
nie więcej 2 % godz. nieusr.    ocena dobra
nie więcej 10 % godz. nieusr.    ocena poprawna
nie więcej 15 % godz. nieusr.    ocena nieodpowiednia
powyżej 15 % godzin nieuspr.    ocena naganna
6.  Kultura osobista ucznia:
a)    czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej):
•    troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,
•    dbałość o higienę osobistą
•    życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
•    troska o kulturę słowa i dyskusji,
•    poszanowanie godności własnej i innych.
b)    czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej):
•    celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,
•    zbyt nieestetyczny wygląd.
7.  Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych:
a)    czynniki pozytywne podwyższające ocenę:
•    reagowanie na przejawy zła,
•    szacunek dla pracy innych,
•    pomoc innym,
•    troska o mienie szkolne i indywidualne,
•    udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,
•    przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
•    przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły.
b)    czynniki negatywne obniżające ocenę:
•    celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,
•    postawa egoistyczna, samolubna,
•    lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
•    agresja, akty wandalizmu.
8.  W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.

§ 184.  Tryb ustalania oceny zachowania:

1.  Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada   do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
2.  Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.
3.  Wychowawca klasy informuje uczniów raz w miesiącu o wystawionej ocenie z zachowania oraz raz na semestr o planowanej śródrocznej i rocznej ocenie zachowania tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
4.   O grożącej nagannej ocenie zachowania wychowawca klasy informuje rodziców (opiekunów) ucznia na miesiąc przed wyznaczonym terminem posiedzenia rady pedagogicznej.
5.   Oceny naganne muszą zawierać szczegółowe uzasadnienie.
7. Ocena może być zmieniona na radzie  klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych  informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.
8.   Spostrzeżenia i uwagi są wpisywane przez wychowawcę, przez nauczycieli, czy też na wniosek pracownika szkoły, który był świadkiem zdarzenia lub na wniosek samego ucznia do dziennika elektronicznego.
9.   Termin wpisywania i podawania uwag – 1 tydzień. Po tym okresie uwagi ulegają przedawnieniu.
10.    Każdy uczeń musi być poinformowany o wpisywanej uwadze.
11.   Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły , z zastrzeżeniem § 163, pkt 15 i 16 .

2018  Strona Szkoły Sobolewo  globbers joomla template